Præsteløftet

Jeg N.N., som er lovligt kaldet til Tversted og Uggerby Sogne og som i min samvittighed ved mig fri for at have benyttet noget uhæderligt middel for at komme ind i dette embede, lover for den alvidende Guds åsyn:

Først: at jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, 
således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter 
og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger, 
med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter 
efter Kristi indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige 
handlinger udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken 
gældende forskrifter.

Fremdeles: at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler 
og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse; 
samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.

Endelig: at jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning 
af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede, og beflitte mig på, som det sømmer sig en ordets tjener, at foregå menigheden med et godt eksempel, således også udførelsen af min tjeneste i dennes forskellige dele med al skyldig lydighed rette mig efter de kirkelige love og anordninger og mod foresatte og kaldsfæller udvise et sådant forhold, at der ikke med grund skal kunne føres klage over mig.

Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt 
at ville holde, efter den nåde, som Gud mig dertil vil give.